SOMFY SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR – PRODUKTER OCH TJÄNSTER

TILLÄMPLIGA FRÅN 2023-11-02

 
1.    Allmänt

1.1    Dessa allmänna villkor gäller då Somfy Sweden AB (”SOMFY”) säljer produkter och/eller tillhandahåller tjänster till näringsidkare.  

1.2    Köparen av produkt och/eller tjänst benämns nedan (”Kunden”). 

1.3    Villkoren inkorporeras genom hänvisning i särskilt upprättat avtal eller genom bekräftelse i samband med Kundens beställning. Om parterna tecknar särskilt avtal eller enats om avvikande villkor genom bekräftad order, gäller bestämmelserna däri framför dessa villkor.

 

Produkter

 

2.    Order och leverans

2.1    Bindande avtal om leverans uppkommer först sedan skriftlig orderbekräftelse har lämnats av SOMFY.

2.2    Leveransvillkor för SOMFYs produkter är EXW Incoterms 2020.

2.3    Angiven leveranstidpunkt i order eller avtal mellan Somfy och Kunden är ungefärlig. Om Somfy inte har levererat produkt inom fyra (4) veckor från angiven leveranstidpunkt, äger Kunden rätt att annullera ordern och återfå eventuellt erlagd köpeskilling. 

2.4    SOMFYs ansvar för dröjsmål är begränsat till vad som anges ovan i punkt 2.3. Inga andra påföljder kan göras gällande i anledning av dröjsmål. 


3.    Pris och betalning

3.1    Produkterna säljs till de priser som framgår av SOMFYs vid var tid gällande prislista. Priserna anges exklusive moms och andra skatter och avgifter.

3.2    Priserna sätts med hänsyn till Kundens verksamhet i samband med dess senaste inköp eller med hänsyn till Kundens nya tilltänkta verksamhet (såsom tillverkare, montör, installatör, grossist för B2B-kunder eller B2C-distributör, etc.).

3.3    Vid förändring av Kundens verksamhet (såsom exempelvis en övergång från en B2B distributions- och/eller B2B-monteringsmodell till en B2C-distributionsmodell) åligger det Kunden att informera SOMFY inom sex (6) månader efter sådan förändring av verksamheten, så att SOMFY kan tillämpa de prisvillkor som motsvarar Kundens nya verksamhet.

3.4    Om SOMFY har anledning att tro att Kundens verksamhet har förändrats utan att Kunden meddelat SOMFY om detta har SOMFY rätt att kräva bevis på Kundens påstådda huvudverksamhet i förhållande till de senaste inköpen från SOMFY. Om SOMFY skäligen bedömer att verksamhetsförändring har skett äger SOMFY rätt att omedelbart tillämpa de prisvillkor som motsvarar Kundens nya verksamhet.

3.5    Om inte annat avtalats ska betalning ske mot faktura med trettio (30) dagars betalningsfrist från fakturadatum.

3.6    SOMFY förbehåller sig rätten att justera priser (även på lagd order), om det sker väsentliga kostnadsökningar till följd av bl.a. ökade kostnader för råmaterial, bränsle eller annars för tillverkning eller transport av produkten.  

3.7    Betalar inte Kunden i rätt tid, har SOMFY rätt till dröjs- målsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt tillämplig lag. 

3.8    Produkten förblir SOMFYs egendom till dess den blivit fullt betald, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt gällande lag.

 

4.    Produktgaranti

4.1    SOMFY lämnar garanti på sålda produkter för fel i tillverkning, konstruktion och material.

4.2    Garantitiden är såvitt avser SOMFY garageportmotorer och SOMFY grindmotorer, tre (3) år från tillverkningsdagen, såvitt avser övriga SOMFY motorer, fem (5) år från tillverkningsdagen, såvitt avser SOMFY automatiker, fem (5) år från tillverkningsdagen, och såvitt avser andra produkter, inom två (2) år från leveransdagen. 

4.3    SOMFYs garantiansvar omfattar inte förbrukningsartiklar som t.ex. batterier, och avser endast de fel som uppstår vid avsedd och korrekt användning. SOMFYs ansvar omfattar sålunda inte fel som beror på normal förslitning eller försämring, bristfälligt underhåll, felaktig installation eller felaktig användning, t.ex.:
-    att SOMFYs produkter har använts för annat än motorisering av solskydd eller stängningsanordningar
-    att SOMFYs motorer har använts med elektrisk utrustning som inte är godkänd av SOMFY, eller
-    att SOMFYs elektronik har använts utan iakttagande av det kopplingsschema som anvisats av SOMFY.

4.4    Vid konstaterat fel på levererad produkt ska SOMFY efter eget val avhjälpa felet eller företa omleverans. 

4.5    Kunden ska tillhandahålla reklamerad produkt för SOMFYs avhämtning och svarar därmed för kostnad och risk för eventuell nedmontering, ingrepp i annan utrustning än produkten samt för transport av vidaresåld och/eller monterad produkt.

4.6    För utbytta delar ansvarar SOMFY på samma villkor och under samma förutsättningar som gäller för den ursprungliga produkten.

4.7    Kunden ska reklamera fel omedelbart och senast inom åtta (8) dagar efter att fel har upptäckts eller borde ha upptäckts, och i intet fall senare än två (2) veckor efter utgången av tillämplig garantitid. Reklamationen ska göras via länk på SOMFYs webbsida och innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. Reklamerar Kunden inte skriftligen inom de frister som angetts, förlorar Kunden rätten att göra gällande anspråk på grund av felet. 

4.8    Reklamerar Kunden enligt punkt 4.7 ovan och det visar sig inte föreligga något fel som SOMFY svarar för, har SOMFY rätt till ersättning för det arbete och de kostnader reklamationen orsakat SOMFY. 

 

5.    Immateriella rättigheter

5.1    Samtliga immateriella rättigheter förknippade med produkterna, innefattande bl.a. varumärken, design, industriellt rättsskydd, bilder och teknisk information, ägs av och kvarblir hos SOMFY.

5.2    Kunden ska avstå från att använda SOMFYs produkter för andra ändamål än de som produkterna är avsedda för. Kunden äger inte rätt att använda SOMFYs varumärken eller immateriella rättigheter utan SOMFYs skriftliga godkännande.

5.3    Kunden ska omedelbart underrätta SOMFY om eventuella intrång eller misstänkt intrång i SOMFYs immateriella rättigheter. 

5.4    SOMFY friskriver sig från allt ansvar för intrång i tredje mans immateriella rättigheter. 

 

6.    Exportkontroll

6.1    Kunden är skyldig att följa tillämpliga nationella och internationella föreskrifter om exportkontroll vid försäljning av våra varor eller våra tjänster till tredje part. 

6.2    Kunden är, vid försäljning av SOMFYs produkter till tredje part, skyldig att genom lämpliga kontroller och åtgärder säkerställa att försäljningen inte görs i strid mot embargoförordningar. Kunden ska vidare iaktta bestämmelserna på europeiska och US-amerikanska sanktionslistor gällande eventuella affärsförbindelser med organisationer, personer och företag som listas där. 

6.3    Kunden ska på SOMFYs begäran omedelbart överlämna all information om slutgiltig ort och mottagare, samt användningssyftet för de varor och tjänster som SOMFY levererat. 

6.4    Kunden ska hålla SOMFY skadeslös från alla anspråk från tredje man i anledning av brott mot exportkontrollregler.

 

7.    Återförsäljning m.m. 

7.1    SOMFY och Kunden kan enas om att Kunden ska äga rätt att, på icke exklusiv basis, marknadsföra och sälja produkter ur SOMFY's sortiment som parterna skriftligen enas om. Sådan återförsäljare är en självständig näringsidkare, som ska marknadsföra och sälja SOMFY'S produkter i eget namn, för egen räkning och på egen risk. Kunden äger inte i något avseende rätt att företräda eller rättsligen binda SOMFY.

7.2    SOMFY tillhandahåller produkter för olika ändamål. Somliga av dessa produkter är avsedda endast för installation av professionell personal med erforderlig kompetens för att tillförsäkra slutkunden en ändamålsenlig och säker funktion. Detta framgår av produktblad eller annan produktinformation för respektive produkt. Sådana professionella produkter bör Kunden därför endast vidaresälja till professionella köpare. Om Kunden vidaresäljer någon av SOMFYs nämnda professionella produkter till annan köpare än (i) företag som distribuerar till professionella kunder, eller (ii) professionella installatörer, eller (iii) företag som integrerar SOMFYs produkt i egen produkt, så gäller följande: Kunden är ansvarig för att lämna erforderlig teknisk och säkerhetsmässig information till nämnda köpare. Om Kunden brustit i sådan informationsskyldighet och detta lett till en felaktig eller bristfällig installation eller sammansättning, så är Kunden ansvarig gentemot SOMFY för eventuella anspråk som riktas mot SOMFY med anledning av detta. SOMFY förbehåller sig därvid även rätten att annullera ytterligare beställningar och/eller avsluta avtalsrelationen.  

 

Tjänster

 

8.    Allmänt 

8.1    SOMFY tillhandahåller tjänster bestående av montering/installation, driftsättning, förebyggande service och underhåll samt avhjälpande av fel som inte omfattas av garantianspråk. 

8.2    SOMFY erbjuder särskilda avtalspaket avseende förebyggande service och underhåll (”Serviceavtal”), se avsnitt 10 nedan. Om Serviceavtal ingåtts, äger villkoren i Serviceavtalet (inklusive avsnitt 10 nedan) företräde framför villkoren i detta avsnitt 8 och avsnitt 9 vid eventuell motstridighet.

8.3    SOMFY äger rätt att utföra tjänsterna via underleverantör.  

8.4    Kunden ska säkerställa att SOMFY har fri tillgång till relevant installation för att kunna utföra beställda tjänster. Kunden ska vidare säkerställa att SOMFY får tillgång till nödvändig assistans (t.ex. elektriker och dylikt) samt utrustning såsom ställningar/liftar m.m. för att kunna utföra tjänster på installationer som är inbyggda, upphöjda eller annars svåra att komma åt. 

8.5    Kunden ska lämna SOMFY information om den relevanta produkten/installationen innan SOMFY påbörjar utförandet av tjänsterna. 

8.6    Kunden ska reklamera fel utförd tjänst omedelbart då Kunden upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast inom en (1) månad efter utförd tjänst.

 

9.    Ersättning

9.1    Ersättning för utförda tjänster faktureras enligt SOMFYs vid var tid gällande timpriser (angivna exklusive moms). 

9.2    Reservdelar, tillbehör och förbrukningsmaterial som används vid utförande av tjänst, faktureras Kunden separat.

9.3    Fakturering sker efter utfört arbete. På SOMFYs begäran ska dock Kunden erlägga förskottsbetalning eller delbetalning, alternativt ställa godtagbar säkerhet.

9.4    Om Kunden är i dröjsmål med betalning ska Kunden erlägga ränta om en (1) procent per månad på det obetalda beloppet till dess betalning sker. 

 

10.    Serviceavtal

10.1    Serviceavtal tecknas för en period om ett (1) år. Om Serviceavtalet inte sägs upp skriftligen senaste tre (3) månader före avtalstidens utgång, förlängs det automatiskt med ett (1) år i taget med samma uppsägningstid. 

10.2    I Serviceavtalet ingår enbart förebyggande underhåll, dvs erforderligt arbete för att underhålla produktens/installationens funktionella prestanda på en nivå motsvarande nivån vid driftsättningen. 

10.3    Omfattningen av service, och i förekommande fall material, samt vad som ingår i SOMFYs serviceåtagande preciseras i Serviceavtalet. 

10.4    Följande tjänster innefattas inte av Serviceavtalet, om inte annat särskilt överenskommits: 
-    åtgärdande av fel enligt punkt 8.6;
-    arbete på solskydd eller andra produkter som styrs av SOMFYs produkter/installationer;
-    arbete till följd av vårdslös användning av produkt/installation, våld, fukt, överhettning, felaktiga justeringar av gränslägen, användning av fel nätverksutrustning, överdriven användning, felaktig användning av tillbehör, elektriska anslutningar som inte överensstämmer med tillämplig installationsmanual och/eller står i strid med allmänna riktlinjer;
-    åtgärdande av avbrott/fel som uppstått på grund av arbete utfört av annan än SOMFY;
-    åtgärdande av avbrott/fel som uppstått på grund av avbrott i elnät, fel på strömförsörjning, felaktig placering/inställning av brytare och felaktiga eller skadade säkringar om felet eller skadan inte har orsakats av ett elektriskt avbrott;
-    vid avsaknad av eller bristfälligt frostskydd, åtgärdande av avbrott/fel som uppstått till följd av förfrysning av produkt/ installation eller blixtnedslag;
-    åtgärdande av avbrott/fel som uppstått på grund av ingen eller bristfällig reparation eller arbete som bedömts som nödvändigt av SOMFY;
-    arbete som ska eller borde utföras av en elektriker i enlighet med tekniska standarder, exempelvis utbyte av motor, motorstyrningar; och 
-    kabelarbete. 

10.5    Om SOMFY upptäcker fel eller brist (som inte omfattas av garanti) i samband med utförande av underhåll enligt Serviceavtalet ska SOMFY informera Kunden och efter godkännande avhjälpa felet eller bristen på löpande räkning enligt punkt 9.1. 

10.6    Ersättning enligt Serviceavtalet faktureras årsvis i förskott. 

10.7    Ersättning enligt Serviceavtal ska justeras årligen och öka proportionellt mot den ändring som Statistiska Centralbyråns arbetskostnadsindex för tjänstemän (AKI totalindex för tjänstemän med januari 2008 = 100) undergått. För bestämmande av ändringen av arbetskostnadsindex jämförs indextalet för den månad och det år Serviceavtalet ingås med indextalet för samma månad varje påföljande år. Vid negativa förändringar i arbetskostnadsindex ska avgiften från föregående år vara oförändrad.

10.8    SOMFY ska äga rätt att säga upp Serviceavtalet med omedelbar verkan om Kunden begår väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom femton (15) dagar från skriftlig anmodan, eller försätts i konkurs, inleder rekonstruktionsförfarande eller annars bedöms vara på obestånd. 

 

11.    Övriga villkor för produkter och tjänster

11.1    SOMFY ska vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt parternas avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför SOMFYs kontroll och som förhindrar eller väsentligen försvårar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt eller, om det varat i mer än tre (3) månader, ska SOMFY äga rätt att säga upp avtalet utan ersättningsskyldighet. Såsom befriande omständighet ska anses exempelvis krig, terroristhandling, cyberattack, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, epidemi/pandemi eller annat virusutbrott, brist i kompententer, råvaror, energi, bränsle eller transport och därmed jämställda omständigheter (innefattande även omständigheter hänförliga till SOMYF’s underleverantörer). För det fall SOMFY önskar befrielse ska SOMFY utan dröjsmål skriftligen meddela Kunden. 

11.2    SOMFY har inte något ansvar för fel i levererad produkt utöver vad som föreskrivs i avsnitt 4 ovan, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning såsom t.ex. produktansvar. 

11.3    SOMFY ansvarar inte för indirekta skador och följdskador såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. 

11.4    SOMFY ansvarar inte för skador till följd av produktens/installationens användning i kombination med utrustning eller program (mjukvara) som inte tillhandahållits av SOMFY.

11.5    SOMFYs totala ansvar enligt dessa villkor för direkta skador som Kunden åsamkas är under alla omständigheter begränsat till ett belopp motsvarande priset för produkten alternativt tjänsten som Kunden erlagt till SOMFY. 

11.6    Kunden åtar sig att tillhandahålla nödvändig information och fullt ut samarbeta med SOMFY i dess utredning i anledning av uppkommen skada. 

11.7    Personuppgifter som SOMFY erhållit från Kunden, bestående av namn- och adressuppgifter samt telefonnummer, behandlas i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning och SOMFYs interna riktlinjer för behandling av personuppgifter: 
https://www.somfy.se/skydd-av-personuppgifter/personuppgifter 

SOMFY behandlar personuppgifter för att kunna leverera produkter och/eller tjänster till Kunden enligt ingångna avtal. För information om behandling av personuppgifter i samband med vissa produkter och/eller tjänster hänvisas till: https://www.somfy.se/om-somfy/dataskydd

11.8    Svensk lag, med undantag för lagvalsregler, är tillämplig.  

11.9    Tvister i anledning av dessa villkor ska hänskjutas till Lunds tingsrätt.