Allmänna leveransvillkor

 
 

Dessa allmänna villkor ska äga tillämpning i förhållandet mellan SOMFY SVERIGE AB (nedan "SOMFY") och dess återförsäljare
("Återförsäljaren") för leveranser efter den 1 oktober 2015, om inte annat skriftligen avtalats mellan parterna.

 

UPPLÅTELSE
1. SOMFY upplåter till Återförsäljaren en icke exklusiv rätt att marknadsföra och försälja de produkter ur SOMFY's sortiment som parterna skriftligen enas om.
2. Bundenhet vid enskilda leveranser uppkommer då Återförsäljaren erhållit skriftlig orderbekräftelse från SOMFY.
 
PARTERNAS RÄTTSLIGA STÄLLNING
3. Återförsäljaren är en självständig näringsidkare, som ska marknadsföra och sälja SOMFY'S produkter i eget namn, för egen räkning och på egen risk. Återförsäljaren äger inte i något avseende företräda eller rättsligen binda SOMFY.
 
LEVERANS
4. Leveransvillkor för SOMFY's produkter är DAP Incoterms 2010.
 
PRIS
5. Produkterna säljs till de priser som framgår av SOMFY's vid var tid gällande prislista, om parterna inte träffat annan skriftlig överenskommelse.
 
GARANTI
6. SOMFY lämnar garanti på sålda produkter för fel i tillverkning, konstruktion och material.
7. Garantitiden är såvitt avser SOMFY garageportmotorer och SOMFY grindmotorer, tre år från tillverkningsdagen, såvitt avser övriga SOMFY motorer, fem år från tillverkningsdagen, såvitt avser SOMFY automatiker, fem år från tillverkningsdagen, och såvitt avser andra produkter, inom två år från leveransdagen.
8. Vid konstaterat fel på levererad produkt ska SOMFY efter eget val avhjälpa felet eller företa omleverans. Återförsäljaren ska tillhandahålla reklamerad produkt för SOMFY's avhämtning och svarar därmed för kostnad och risk för eventuell nedmontering och transport av vidaresåld och/eller monterad produkt.
9. För utbytta delar ansvarar SOMFY på samma villkor och under samma förutsättningar, som gäller för den ursprungliga produkten.
10. SOMFY's garantiansvar omfattar inte förbrukningsartiklar som t.ex. batterier, och avser endast de fel som uppstår vid avsedd och korrekt användning. SOMFY's ansvar omfattar sålunda inte fel som beror på normal förslitning eller försämring, bristfälligt underhåll, felaktig installation eller uppenbart felaktig användning, t ex:
- att SOMFY's produkter har använts för annat än motorisering av solskydd eller stängningsanordningar och sådan användning inte uttryckligen har rekommenderats av SOMFY,
- att SOMFY's motorer har använts med elektrisk utrustning som inte är godkänd av SOMFY, eller
- att SOMFY's elektronik har använts utan iakttagande av de kopplingsschema som anvisats av SOMFY.
 
REKLAMATION M.M.
11. Vid förekomst av fel ska Återförsäljaren omedelbart, eller senast åtta dagar från det han märkt eller bort märka felet, skriftligen reklamera via länk på SOMFY's webbsida. Försummar Återförsäljaren sin reklamationsplikt enligt denna punkt, förlorar han rätten att åberopa felet.
12. SOMFY ansvarar endast för fel som påtalas senast inom 8 dagar från utgången av garantitiden för respektive såld produkt.
 
DRÖJSMÅL
13. Av SOMFY angiven leveranstidpunkt är enbart en indikation på när leverans ska ske. Med undantag för vad som anges i punkt 14 nedan äger Återförsäljaren inte rätt att åberopa försenad leverans såsom avtalsbrott.
14. För det fall produkt-/er inte har levererats senast inom 30 dagar från SOMFY's angiven leveranstidpunkt äger Återförsäljaren rätt att annullera den aktuella beställningen. Återförsäljaren får inte göra annan påföljd gällande till följd av leveransförsening.
 
ANSVARSBEGRÄNSNING
15. SOMFY'S skadeståndsansvar gentemot Återförsäljarenomfattar endast ersättning för direkt skada och är begränsat till ett belopp motsvarande köpeskillingen för produkten eller den del av produkten som gett upphov till skadan. SOMFY ansvarar således inte för följdskador, utebliven vinst eller andra indirekta skador.
 
TVIST
16. Tvist i anledning av leveranser till Återförsäljaren från SOMFY ska avgöras av Malmö tingsrätt som första instans.